Bratislava

Námestie hraničiarov 35

Poprad

Dlhé hony 12

Pravidlá súťaže

Súťaž o elektrickú kefku Oral B v hodnote 220 €

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Súťaž o elektrickú kefku Oral B v hodnote 220 €“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Smart Dental Clinic s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I so sídlom Žltá 1, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo 137352/B, IČO: 52 346 986 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 20.04.2020 do 10.05.2020 do 14:00.

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

 

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže:

  • využije akciu „Vstupné vyšetrenie zadarmo“ a registuje sa ako pacient vyplnením Anamnestického dotazníka na klinike Smart Dental Bratislava
  • dá súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na marketingové účely

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1-krát. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa  v klinike spoločnosti Smart Dental Clinic s.r.o., Námestie hraničiarov 35, 851 03 Bratislava dňa 11. 05. 2020 o 15:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Smart Dental Clinic alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo, ktoré Účastník uviedol pri vyplnení Anamnestického dotazníku.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1x Oral B GeniusX 20100S Fuji White

Hodnota výhry je 224,20 €. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

Výherca bude zverejnený na stránke www.smartdental.sk/pravidla-sutaze po dobu 7 dní po udelení súhlasu o prevzatí výhry a o zverejnení osobných údajov na webovej stránke.

 

8. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 19. 04. 2020.

Smart Dental Clinic s.r.o.

VIDELI STE CELÚ NAŠU PONUKU?

Menu